Hołodolina

Parafię w Hołodolinie ustanowił mocą dekretu erekcyjnego z 4 kwietnia 1978 r. bp Edward Kisiel, wydzielając jej terytorium z parafii Suchowola. Pierwszym proboszczem został ks. Szczepan Bałazy.

Na terenie obecnej parafii, już w początkach XVIII w. istniała drewniana kaplica pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza oraz usytuowany wokół tego obiektu cmentarz grzebalny. Kościółek zbudował w 1734 r. proboszcz parafii Chodorówka w ówczesnym, stanowiącym część jego beneficjum, folwarku Połomin. Świątynia przetrwała do początku XIX stulecia.

Po II wojnie światowej wobec ustanowienia parafii w Grodzisku i odnowienia praw parafialnych Chodorówki zrodziła się wśród mieszkańców Hołodoliny i okolicznych wsi idea budowy kościoła z myślą o utworzeniu przy nim parafii. Projekt ten poparł proboszcz parafii Suchowola, ks. Nikodem Zarzecki, który wystarał się u abp. Romualda Jałbrzykowskiego o pozwolenie na poświęcenie kaplicy w Hołodolinie i odprawianie w niej Mszy św. Na kaplicę przeznaczono nowo zbudowany dom drewniany Jana Zaniewskiego. Tak urządzone miejsce kultu poświęcił 9 listopada 1952 r. ks. N. Zarzecki już jako kaplicę pw. Przemienienia Pańskiego. On też w roku 1953 poświęcił nowy cmentarz grzebalny, który powstał na gruncie ofiarowanym przez mieszkańców Hołodoliny. Wkrótce, wobec ingerencji ówczesnych władz komunistycznych, nowo ustanowiona kaplica została zamknięta. Wówczas Najświętszy Sakrament i zgromadzone paramenty liturgiczne przeniesiono do wiejskiej kapliczki rodziny Abramowiczów i tam odtąd sprawowano nabożeństwa. W 1957 r. wierni ofiarowali działkę, przeznaczając ją pod budowę kościoła.

Od początku lat 60. w Hołodolinie zamieszkał na stałe duchowny, który teraz już regularnie sprawował tu służbę Bożą.

Bezpośrednio po utworzeniu parafii nowo mianowany proboszcz wespół z powołanym przez siebie komitetem parafialnym zintensyfikował działania na rzecz uzyskania pozwolenia na budowę kościoła i takowe wkrótce, bo już 2 lipca 1979 r. uzyskano. Projekt świątyni sporządził inż. arch. Jerzy Zgliczyński. Zbudowano ją w latach 1983-1986 dzięki staraniom proboszczów, ks. Bernarda Zujki i ks. Jerzego Raczkowskiego oraz wiernych. Powstał obiekt dwunawowy, na nieregularnym planie, z wklęsłą fasadą, z symetrycznie ustawionymi wieżą i kaplicą – basztą. Kościół został poświęcony przez bp. E. Kisiela 14 lipca 1986 r.

W latach 1986-88, dzięki staraniom proboszcza ks. Jerzego Raczkowskiego, powstała murowana plebania oraz budynek katechetyczny we wsi Wólka. Na przestrzeni lat podejmowano wiele prac mających na celu upiększenie świątyni i jej otoczenia. Jedną z poważniejszych było przeprowadzenie remontu elewacji kościoła i plebanii. Zawsze warto zobaczyć jego wizualizacje 3d